Об отделе
Новости
БЮДЖЕТ РАЙОНА
ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА
Государственные услуги
Программа развития района
Прогноз социально - экономического развития Бухар-Жырауского района
Программа развития регионов
Работа отдела
Отчет о работе отдела
Руководители района
О районе
Фотогалерея
Государственные закупки
Республика Казахстан
Ссылки
Общение
Стратегический план
Социально-экономические показатели Бухар-Жырауского района
Вопросы противодействия коррупции
Меморандумы
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

 
Подписка на рассылку новостей ГУ «Отдел экономики и финансов Бухар-Жырауского района» Карагандинской области
 
 
 
ГлавнаяНовости

НовостиИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ, О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БУХАР-ЖЫРАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА И ЗАДАЧАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ АКИМА УЗДЕНОВА Е.Р.  20.08.2019

Б??ар жырау ауылды? округінде барлы?ы 486 адамды ??райды, оны? ішінде Б??ар жырау ауылында 198 адам, Семізб??ыда ауылында 97 адам, Шал?ар ауылында 188 адам. Экономикалы? белсенді т?р?ындар саны 244 адам, т?ра?ты ж?мыспен ?амтыл?андар саны 183 адам, ?зін-?зі ж?мыспен ?амты?андар 33 адам, ж?мыссыз 4 адам оны? ішінде Ауданды? ж?мыспен ?амту б?лімінде тіркелген 1 адам. Аулалар саны 105 ?й.

Б??ар жырау ауылды? округіні? экономикалы? дамуы.

?аза?стан Республикасында агро?нерк?сіптік кешенді дамыту ж?ніндегі 2013-2020 жылдар?а арнал?ан «Агробизнес-2020» ба?дарламасы аясында - «Жаксыбай» шаруа ?ожалы?ымен «Сыба?а» мемлекеттік ба?дарламасы ар?ылы 30 млн. те?ге сомасына Ресей Федерациясынан «Симменталл» асыл т??ымды 50 бас аналы? малын ?келіп, мал басын асылдандыруда, «Шаухат» шаруа ?ожалы?ымен 12 млн. те?ге сома?а лизинг ар?ылы МТЗ 82 тракторы толы? жабды?ымен алынды. «Желдыбай» шаруа ?ожалы?ымен Павлодар облысынан 7 асыл т??ымды б??алары ?келінді.

Округ аума?ында ша?ын ж?не орта бизнес: жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер - 4, агро ?нерк?сіп кооперативі - 2, фермерлік ?ожалы?тар – 2, шаруа ?ожалы?тар – 20, жеке к?сіпкерлер - 6. Шаруа ?ожалы?тарды? ішінде ж?мыс жасайтындар саны 23 бірлік. Оны? ішінде егістік егумен айналысатын 5 шаруа ?ожалы?, 18 шаруа ?ожалы? ауыл шаруашылы? малдарын ?сірумен айналысады.

Округ аума?ы бойынша 2019 жылы 1860 га жерге егістік себілді. Оны? ішінде арпа 1760 га, к?п жылды? ?сімдік 100 га.

 

Аны?тама ?шін: Округ аума?ыны? жалпы жер к?лемі 102952 га, оны? ішінде елді-мекен жерлері 23447 га, ауыл шаруашылы?ы ма?сатында?ы жерлер 55344 га, оны? ішінде егістік 6576 га, жайылымды? жерлер 46319 га ??райды.

 

Б?гінгі танда 46220 га ішінен 38310,54 га я?ни 82,9% енгізілді. 100 % орындау бойынша ж?мыстар т?ра?ты ат?арылуда.

Округ бойынша 2019 жылды? 01 шілде айына  мал басы:

Ірі ?ара 2076 бас оны? ішінде сиыр 1099 бас, ?са? м?йізді 2784 бас, жыл?ы 1232 бас, ??стар 1765 бірлік.

  Б??ар жырау ауылды? округіні? ?леуметтік инфра??рылымын дамыту

Білім беру

Округ бойынша екі мектеп (Б??ар жырау негізгі мектебі, Шал?ар негізгі мектебі) ж?мыс ат?арып жатыр. ?аза?стан Республикасында білім беруді дамытуды? 2011 - 2020 жылдар?а арнал?ан мемлекеттік ба?дарламасы бойынша: ?ткен жылы екі мектепке ж?ндеу ж?мыстары ж?ргізілді.

Денсаулы? са?тау

?Р денсаулы? са?тау саласын дамытуды? 2016 – 2019 жылдар?а арнал?ан «Денсаулы?» мемлекеттік ба?дарламасын бекіту ж?не «Мемлекеттік ба?дарламалар тізбесін бекіту  бойынша» Округ аума?ында медициналы? пункт ж?мыс ат?арып онда т?р?ындар?а 4 адам ал?аш?ы медициналы? ?ызмет к?рсетеді. Келісім – шарт бойынша Б??ар жырау ауылыны? т?р?ынымен (жеке ?зіні? к?лігі) нау?астан?ан адамдарды аудан орталы?ына апару бойынша ж?мыс жасайды.

Ауданды? медициналы? бірлестігіні? жоспарына с?йкес т?р?ындарды 2-рет (шілде, тамыз айында) флюографиялы? тексерістен ?ткізілді.

М?дениет

Округ аума?ында екі м?дени оша?ы бар Б??ар жырау ауылды? клубы ж?не Шал?ар ауылды? клубы. Т?рлі м?дени іс-шаралар ?ткузілуде. Т?рлі мерекелік іс-шараларды ?ткізуге округті? шаруа ?ожалы?тарымен жеке к?сіпкерлері к?мек к?рсетуде.

Елбасыны? Рухани жа??ыру «Ту?ан жер» ба?дарламасы аясында Шал?ар ауылыны? б?рындары т?рып кеткен ж?не осы к?ні т?рып жат?ан азаматтарымен ?аржы жиналып Шал?ар ауылыны? зираттары (барлы?ы 3 зират) толы?тай ?оршалды. 

?леуметтік са?тандыру

«Н?тижелі ж?мыспен ?амтуды ж?не жаппай к?сіпкерлікті дамытуды? 2017 – 2021 жылдар?а арнал?ан ба?дарламасы бойынша» Округ бойынша зейнеткерлер саны 78 адамды ??райды, м?гедектер саны 12 адамды ??райды, оны? ішінде І топта?ы 4 адам, ІІ топта?ы 2 адам, ІІІ топта?ы 6 адам. Арнаулы ?леуметтік к?мек алатындар 4 жан?я. Округ бойынша жаз айларында 5 адам ?о?амды? ж?мыс ар?ылы ж?мыс істеді. Оны? ішінде 1 адам ?о?амды? ??т?арушы. 

«Н?тижелі ж?мыспен ?амтуды ж?не жаппай к?сіпкерлікті дамытуды? 2017 – 2021 жылдар?а арнал?ан ба?дарламасы бойынша» «Бастау бизнес» ар?ылы 2 адам о?у курсынан ?тті. Шал?ар ауылыны? т?р?ыны Муханов М.К. 4,0 млн тенге несие алып жыл?ы малын ?келді. «Жас к?сіпкер» ба?дарламасымен 2 адам о?у курсынан ?тті. Несиелендіруге ??жаттарын р?сімдеуде. Жас к?сіпкерлер несие, грант ар?ылы ауылда?ы бизнесті жандандыруды жоспарлауда.

 

К?ліктік инфра??рылым

Аудан орталы?ына дейін жолды? ?зынды?ы 87 км. ??райды. Ауылды? округ бойынша елді-мекендерді? ішкі жолдары жалпы ?зынды?ы 9,4 км. ??райды. Б??ар жырау ауылынан Семізб??ы ауылына дейінгі 7 км. жол?а облысты? бюджеттен 198 млн. тенге ?аражат б?лініп к?рделі ж?ндеу я?ни асфальттау ж?мыстары ж?ргізілуде. Мердігер «Дорстрой» ЖШС.

 

Сумен ?амтамасыз ету

Су ??быры Б??ар жырау ж?не Шал?ар ауылдарында бар. Б?гінгі танда су ?здіксіз берілуде. Б??ар жырау ауылынын су ??бырын «Бота?ара Су ?ожалы?ы» КМК ?ызмет к?рсетілуде. Шал?ар ауылыны? су ??быры ?кім аппараты балансында.

Абаттандыру бойынша

2019 жылдын с?уір айынан тамыз айына дейінгі аралы?та сенбіліктер ж?ргізілді. ?кім аппаратымен жеке к?сіпкерімен келісіліп т?р?ындардын ?аражат есебінен ?о?ыстар шы?арылды. 1 камаз ж?кк?лігі 4 мы? те?геден шы?арылды. «Бірге таза ?аза?стан» республикалы? акциясы ше?бері?де т?р?ындармен, демалушылармен к?п жиналатын «Рудничное» к?лі ма?айы апта сайын демалыс к?ндері ?о?ыстар жиналып шы?арылды.

 

Ауылды? округ ?кім аппараты

2019 жылы барлы?ы 11 жеке ж?не за?ды т?л?алардан ?тініштер келіп т?сті, оны? ішінде жеке т?л?алардан 11, за?ды т?л?алардан т?скен жо?. Барлы?ы уа?ытында ?аралып тиісті жауап берілді.

  • ?кім аппаратында 1 лауазымды? бос орын ол жетекші маман орыны.

            Алда?ы уа?ытта округті? ?леуметтік-экономикалы? дамуын жа?сарту ?шін ж?мыстар ?алыпты де?гейде жал?астырылатын болады.

 


  Вернуться к новостямНовости района

14.02.2020
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации предложений и замечаний населения, высказанных в ходе отчетов акимов в 2020 году
30.01.2020
Назначение пособия многодетным семьям с 01 января 2020г.

В рамках Послания Президента РК от 2 сентября 2019 года, с целью поддержки многодетных семей, Законом Республики Казахстан от 26.12.2019г. №287-VI  внесены изменения в Закон Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, имеющим детей»  (далее Закон) от 28 июня 2005 №63 год в части ввода с 1 января 2020 года ежемесячного государственного пособия «Многодетным семьям, имеющим 4-х и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования до достижения 23-х летнего возраста» (далее – пособие многодетным семьям).

 

Новости региона

 
 

Ботакара-10
Караганда-8
Доллар США376.16
 
Евро406.18
 
Российский рубль5.9
 
Оцените уровень развития экономики в Бухар-Жырауском районе?
Архив голосований